Odderegnens forening for Bygnings- og Landskabskultur - Vedtægter

16. december 2017

Vedtægter

 

Centralhotellet 

Centralhotellet set fra det sydvendte torv - Foto: Kubus

§ 1

Navn:

Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur.

Foreningens CVR.nr. er 34793492.

Foreningens hjemsted og værneting er Odder Kommune.

§ 2

Foreningens formål er:

Stk. 1 At udbrede kendskab til - og interesse for æstetiske værdier ved bygninger, bybilleder og landskaber i Odder Kommune.

Stk. 2 Hvor der forestår ændringer, der kan virke skæmmende - gennem forhandlinger med ejerne og/eller myndigheder, at søge ændringerne tilpasset omgivelserne, hvad enten dette er et gadebillede, havnefront, kystlinje, overgangen fra by til land eller det åbne landskab.

Stk. 3 Hvor det skønnes ønskeligt, hvad enten dette skyldes en bygnings værdi eller hensynet til en bygnings eller bys omgivelser, gennem oplysning og råd, at søge bevaring, vedligeholdelse eller restaurering, gennemført.

Stk. 4 Gennem fondsmidler, at yde økonomisk støtte til de under punkterne 1 - 3 nævnte formål evt. ved erhvervelse af bygninger og arealer, der derefter kan sættes i den stand, foreningen skønner hensigtsmæssig for formålet, samt at pålægge det erhvervede klausuler, der vil fremme formålet.

§ 3

Medlemmer og kontingentbetaling:

Enhver interesseret kan optages som medlem mod at betale et kontingent, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

Personligt medlemsskab  er inkl. abonnement på bladet By & Land fra Landsforeningen.

Støttemedlemmer kan tegne abonnement uden abonnement på bladet By & Land.

Foreningsmedlemsskab inkl. abonnement på bladet By & Land, som sendes til den for foreningen registrerede formand.

Firmakontingent for lokale firmaer inkl. abonnement på bladet By & Land, som sendes til den for firmaet registrerede indehaver.

Odder Kommune betaler 400,00 kr. årligt, inkl. abonnement på bladet By & Land som sendes i to eksemplarer til Rådhuset att.: Borgmesteren og Formanden for Miljø- og Teknikudvalget.

Personlige medlemmer, Støttemedlemmer, Foreninger og Firmaer har stemmeret ved generalforsamlingen (én stemme).

Kontingentet skal anvendes til foreningens administration, kontingent til landsforeningen, samt til de under § 2 stk. 1 - 3 nævnte formål.
Ud over kontingentindtægten tilvejebringes foreningens midler ved tilskud, gaver, arv, eller andre former for bidrag fra det offentlige, private fonde, institutioner, organisationer eller privatpersoner.

Disse bidrag indsættes i bank eller sparekasse, indtil beløbet kan anvendes til foreningens formål jf. § 2 stk. 4.

§ 4

Generalforsamling:

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der indkaldes hver år inden udgangen af februar måned. Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske ved brev/e-mail - eller gennem den lokale presse med 2 ugers varsel.

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

Dagsorden skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning og regnskab for det forløbne år.
3. Behandling af indkommende forslag.
4. Valg af bestyrelse og revisor
5. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 10 medlemmer skriftligt fremsætter ønske derom, med angivelse af dagsorden for mødet.

Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 3 dages varsel. Generalforsamlings beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, hvor lovene ikke indeholder særlige regler for det modsatte.

Forandringer i foreningens vedtægter kan vedtages på en hvilken som helst generalforsamling, når mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer møder og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forandringen. Dette gælder også beslutning om foreningens ophør.

Hvis foreningen ophører skal generalforsamlingen træffe beslutning om anvendelse af foreningens formue ved almindelig stemmeflerhed. Skulle imidlertid halvdelen af foreningens medlemmer ikke være til stede, men der dog for ændringen afgives mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmer, da indkalder bestyrelsen til en ny generalforsamling, der med foran nævnte majoritet er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.
Stemmeafgivelse kan kun ske ved personlig fremmøde.

§ 5

Valg til bestyrelsen:

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 7 medlemmer, endvidere vælges 2 suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand sekretær og kasserer.

Såfremt der ikke blandt de valgte til bestyrelse er medlemmer af byrådet, kan en repræsentant fra byrådet til enhver tid deltage i bestyrelsens møder og arbejde, dog uden stemmeret. Tillige kan der nedsættes et udvalg af rådgivere.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år, hvor 3 medlemmer vælges på ulige år og 4 medlemmer vælges på lige år. Genvalg kan finde sted.

Suppleanter vælges for en 1-årig periode.  Ved et bestyrelsesmedlems udtræden i utide indtræder suppleant i prioriteret rækkefølge for resten af valgperioden.

Hvert år vælges revisor og revisorsuppleant, som ikke må være medlemmer af bestyrelsen.

 

§ 6

Medlemsinformation og tegningsregler:

Bestyrelsen skal så vidt gørligt holde medlemmerne a´ jour med planer og arbejder, som falder inden for foreningens interesseområde.

Bestyrelsen, der repræsenterer foreningen udadtil, afgør, indenfor rammen af denne vedtægt, alle spørgsmål vedr. foreningens og dennes fonds virksomhed, samt formidler kontakt til myndigheder og andre implicerede.

Bestyrelsen er berettiget til at anvende foreningens midler efter bedste skøn til foreningens formål.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede. Bestyrelsens beslutninger træffes ved alm. stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue. Foreningen tegnes af formanden i forbindelse med et andet bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen giver sædvanlig bankfuldmagt til formand og kasserer til foretagelse af daglige dispositioner.

Bestyrelsesmøder afholdes efter formandens bestemmelse eller efter anmodning fra et af de andre bestyrelsesmedlemmer. For bestyrelsens møder føres protokol, udskrift tilsendes samtlige tilstedeværende. I øvrigt fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen kan ansætte lønnet medhjælp, såvel fast som til løsning af enkelte opgaver

§ 7

Fondshæftelse:

Foreningen kan etablere en fond. For fondens forpligtelser hæfter alene fondens formue.

Fonden tegnes af formanden i forbindelse med et andet bestyrelsesmedlem.
Ved køb og salg af fast ejendom og til optagelse af lån med eller uden pant, kræves dog underskrift af mindst 4 af bestyrelsens medlemmer.

§ 8

Medlemskab af Landsforeningen:

Foreningen tilsluttes Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur.

 

   • Vedtægter